DİGOR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 07/01/2016 tarih ve 18/12/2015-7 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından
https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx ilan edilen 1 Büro Görevlisi personel istihdam edilecektir.
 
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8- En az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından istenen bölümlerden birinden mezun olmak.
9- 2014-2015 KPSS P-3 Puan Türünden en az 60 almak.
 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
 
BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ BÜRO GÖREVLİSİ PERSONELİ (1 KİŞİ)
1- 4 Yıllık Eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak.
(Alınacak personel muhasebe iş ve işlemlerinide yapacağından sadece ilgili bölümlerden mezun adayların başvuruları kabul edilecektir.)
2- Bilgisayar programları kullanabilmek.
3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.
4- Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak.
5- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
6-Büro Görevlisi olarak sadece erkek personel alınacak olup, bayan adayların müracaatı kabul edilmeyecektir. (Alınacak personelin yapacağı iş ve işlemler saha çalışmasınıda gerektirdiğinden böyle bir kısıtlamaya gidilmiştir.)
7- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
8- Başvuru tarihi itibariyle Digor ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.(25/02/2016 tarihi ve sonrasında ikamet değişikliği yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
9- Vakfımızda en az 5 (beş) yıl çalışmayı taahhüt etmek, 5 yıl zarfında işi bırakması durumunda; işi bıraktığı dönemdeki aldığı net maaşının 3 yıl tutarında Vakfımıza tazminat ödeyeceğine dair noterden tasdikli taahhütname imzalanacaktır.(Noter tasdikini mülakatı kazanan getirecektir.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.
2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
3- Adli sicil belgesi.
4- Diploma. 
5- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge.
6- Adayların kendi el yazısı yazdığı özgeçmişi.(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
7-Askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.
8- KPSS sonuç belgesi.
9- İletişim bilgileri (e-posta ve telefon).
10- Sürücü belgesi fotokopisi.
 
SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLŞKİN BİLGİLER
1- Başvurular 25.02.2016 Perşembe günü başlayacak 03.03.2016 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 
2- Başvuruda bulunacak adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi web adresindeki personel ilanı bölümüne girerek yada aşağıda bulunan
https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx
 internet adresinden  25.02.2016-03.03.2016 Tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir. 
3- Başvurusu kabul edilen adaylar, istenen belgeleri en geç 04.03.2016 tarihinde Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim edecektir. (Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.)
4- Mülakat Vakfımız toplantı salonunda mülakat komisyonunca 09.03.2016 tarihinde saat 14.00’da yapılacaktır. Mülakat sonuçları Digor Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde  (http://www.digor.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacaktır.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak (Başkan ve 4 üye) sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekir.
-Mülakatta sorulacak sorular genel kültür, genel yetenek, T.C.Anayasası, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye’nin idari yapısı konularından oluşacaktır.
Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.
 
-SONUÇLARININ DUYRULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1-Mülakat sonucunda 1 asil ve 1 yedek kişinin listesi Digor Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde  (http://www.digor.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
2- Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti tarafından, Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
5- Sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan, ikamet ve en az 5 yıl  çalışma taahhütlünü yerine getirmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.
6-Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.
 
MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat yeri: Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Digor/Kars İletişim bilgileri: Tel. No: 0474 311 2001
 
 

 

Copyright © 2016 Digor.gov.tr 
A: Hükümet Konağı Kat:2 36100/KARS 
E: info@digor.gov.tr 
T : 0(474) 311 2001 - F : 0(474) 311 2001

© T.C.DİGOR KAYMAKAMLIĞI - 2016 Site Dizaynı Kars Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Güncellenme çalışmaları devam etmektedir